Detalji ugovora o prodaji na daljinu

Član 1.

Kupac potvrdom porudžbenice prilikom internet kupovine ili potpisivanjem ugovora potvrđuje da je od strane prodavca upoznat o osnovnim obeležjima robe (proizvoda) koju kupuje, o ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke i načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, o postojanju zakonske odgovornosti prodavca zbog nesaobraznosti robe ugovoru, o načinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovu saobraznosti,

Član 2.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Kupac nakon što obavesti Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, zamenom. Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana nije moguće, Kupac ima pravo da zahteva odgovarajuće  raskid ugovora ako:

1.   Nesaobraznost ne može da se otkloni  zamenom uopšte niti u primerenom roku

2.    Ako Prodavac nije izvršio  zamenu u primerenom roku

Kupac ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. Kupac neće zloupotrebljavati svoja prava po osnovu nesaobraznosti, u protivnom, biće dužan da Prodavcu nadoknadi svaku štetu koju mu je time prouzrokovao. Prodavac će utvrditi da li postoji nesaobraznost robe koju je Kupac istakao i ako utvrdi da je Kupac i pored nepostojanja neosaobraznosti ili postojanja neznatne nesaobraznosti raskinuo ugovor, od Kupca će tražiti naknadu štete zbog neosnovanog raskida ugovora. Pod štetom se podrazumeva kako stvarna šteta tako i izmakla korist.

Član 3.

 Da bi se ostvarilo pravo na saobraznost neophodno je, pri predaji robe prodavcu, uz neispravan artikal priložiti dokumentaciju koja dolazi uz proizvod,  original ili kopiju Ugovora o prodaji ili račun kojim se potvrđuje kupovina robe od Prodavca. Uz to je potrebno navesti detaljan opis nesaobraznosti kako bi se olakšala provera neispravnosti od strane ovlašćenog lica Prodavca . Opis nesaobraznosti se u za to predviđen obrazac (revers). Prodavac se obavezuje da Kupcu obezbedi ovaj obrazac i popuni isti prilikom prijema robe na reklamaciju. Jedan primerak zadržava Prodavac, a drugi Kupac prilikom predaje proizvoda.   

Član 4.

Kupac može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava usled nesaobraznosti robe po ugovoru, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, na sledeće načine:

1.   Telefonom na broj: 064/306 7082

2.   Pisanim putem, na adresu Prodavca: KUP MC , Proleterska 14, 22400 Ruma

3.   Elektronskim putem, na e-mail adresu prodavca: kupmc3@gmail.com
 uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa,ugovora ).

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Kupcu na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 30 dana, od dana podnošenja reklamacije. Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost Kupca. Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, koju će Kupac dati u najkraćem mogućem roku. Prodavac se obavezuje da će svaki proizvod koji je predat na reklamaciju a čija reklamacija nije rešena u dogovorenom roku zameniti novim, istim ili odgovarajućim artiklom.Ukoliko Kupac ne prihvati zamenu artikla za drugi odgovarajući, Kupcu će biti vraćen iznos kupoprodajne cene.

Član 5.

Ukoliko se proizvodi kupuju na daljinu (npr. preko internet sajta Prodavca) i isporučuju na adresu kupca, kupac ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova vraćanja robe, koje u ovom slučaju snosi Kupac. Kod ugovora o prodaji robe, rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u državinu Kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio Kupac, a koje nije prevoznik. Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak).Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata Prodavcu u roku iz stava 1. ovog člana. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Prodavcu. Ako Prodavac omogući Kupcu da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa. Prodavac će u trenutku zaključenja ugovora, a najkasnije prilikom isporuke robe predati Kupcu u pisanoj formi ili na trajnom nosaču zapisa obrazac za odustanak i primerak potpisanog ugovora. Obaveštenje Kupcu iz člana 27. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača (adresi poslovanja Prodavca, ili adresi elektronske pošte Prodavca) na koju Kupac može da izjavi reklamaciju nalazi se u tekstu ovog ugovora.  Istekom roka iz stava 1 ovog člana, prestaje pravo Kupca na odustanak od ugovora. Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da Kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je Kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok Kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo. Kupac je dužan da vrati robu Prodavcu ili licu ovlašćenom od strane Prodavca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Kupac snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Kupać će proizvod vratiti  u istom stanju u kakvom je i isporučen, bez ikakvih mehaničkih ili bilo kakvih drugih oštećenja.

Sve dodatne informacije potrošač može dobiti pozivajući  Prodavca na telefon  +381 64 3067082  svakog radnog dana od 08h do 16h ili slanjem poruke na email kupmc3@gmail.com

U nastavku se nalaze obrazac Ugovora na daljinu  i  Obrazac za odustanaka od ugovora.

Ugovor o prodaji na daljinu Obrazac za odustanak od ugovora